PEDRO SCHAAN LATANLOWCARBON

Pedro Schaan, Energia Feita em Casa

MARCO FOSCHINI LATANLOWCARBON

Marco Foschini, AREA Europa

RODRIGO FORTES LATANLOWCARBON

Rodrigo Fortes, RMS Engenharia

MARIO SEIXAS LATAMLOWCARBON

Mario Seixas, IBV – International Business Venture

RODOLFO ESTRADA LATANLOWCARBON

Rodolfo Estrada, Fator Solar

SIQUEIRA NETO LATAMLOWCARBON

Siqueira Neto, Elektsolar Innovations

UBIRATAN CASTELLANO LATANLOWCARBON

Ubiratan Castellano, Ministério das Minas e Energia

PROJECTS LATANLOWCARBON BRAZIL

Some projects supported by the EU for Low Carbon Brazil